logo

Фарханги номгузори. Хунархои мардуми Иншо/Реферат

Фарханги номгузори Rating: 8,9/10 490 reviews

Хунархои мардуми Иншо/Реферат

фарханги номгузори

Махз хамин сифаташ кафили он гаштааст, ки новобаста ба хама гуна даъватхои нав ва тагиротхои кулли дар љањон ин Созмон худро њифз намуд ва ба дастовардхои назаррас ноил гашт. Забони коргузори Коргузории макомоти хокимияти конунгузор, ичроия ва суди дар Чумхурии Точикистон ба забони давлати сурат мегирад. Барои татбики ин амал дар хамаи нохияхои вилоят бо ахоли мачлисхои муштараки хукумат, намояндагони хизбу созмонхои чамъиятию сиёси ва раисони махаллахо гузаронида шуданд. Тачассуми хунархои милли дар ороиши сару либос, чихози хона, мухити зист ва гайра мушохида мешавад. Gafurov Tajikistan, Khujand , E-mail: dadoboeva1962 mail. Шояд ту барои худ ва мардумат гам хури, вале мо Точикон бунёди Ватан ва ояндаи миллати худро дар дасти худамон мебинем.

Next

Хунархои мардуми Иншо/Реферат

фарханги номгузори

Исботи инро имрузхо мо бо ахволи забони Точики тавассути алифбои сириллик дида истодаем. Яке аз нусхахои махбуби устодони точик «тахафтод» ё «ишкелбанд» ном накш ба хисоб мерафт. Маълум шуд, ки тибки бовари мардуми ин махал ду мори ба шакли чиллик тасвиршуда бачаро аз иблис эмин медорад, мох бошад уро чун мохи нав зебо мекунад. Рузиев дар кишлоки Сино тадкикот гузаронида, накши камзулчаи бачагонаро, ки тасвири ду мор ва мохро дошт, тахлил карданд. Пешвои мазхаб пайравони худро дар асоси арзишхои ахлоки, дини ба сулху субот, якдигарфахми, ободии диёру кишвар хидоят мекунад. Табаддулоте, ки дар даврахои муайяни таърихи дар хаёти халкхо руй медиханд, ба хастии модди ва маънавии мардум дигаргунихо ворид мекунад ва бешак, ба либосхои милли низ таъсир мерасонад. Архитектура древнего Пенджикента Результаты раскопок 1954-1959 гг.

Next

Точикистон

фарханги номгузори

Он факат дар ёдгорихои меъмории асри X ба назар мерасад. One should mention that folk creation and diversity of its traditions occupy an especial place beset with the life of people and are considered as the main phenomena in national culture of Tajiks. Вале, афсус ин барои шахсони миллатдуст ва худшиноси асил хеле мушкил ба назар мерасад. Ин фарк на танхо дар сифати матоъ ва тарзи ороиши либос, балки мачмуи либос зохир мешуд. Ин усул яке аз анъанахои кадимаи миллии точикон буда, мухаккик П. Ефремов дар баробари таснифи либоси он давра рочеъ ба кирмакпарвари маълумот фарохам омада, технологияи истехсоли нахи абрешим барои матоъхои шохи маънидод гардидааст. Комиссияи муштарак дар давоми фаъолияти худ корхои назаррасеро сомон дод.


Next

Точикистон

фарханги номгузори

Имруз анъанахои хунари наккоши хангоми бунёду ороиши бинохои фархангию маърифати тарабхона, чойхона, масчид, касри фарханг ва г. У мачбур мешавад, ки чанд муддат Куборо тарк намояд, вале сониан ба зиддиятхои дустонаш ва хатархо ба чонаш нигох накарда, ба ватанаш бармегардад. Мисол, низои байни зану шавхар ё хешу табор. Чи тавре сарвари кишвар Эмомалї Рањмон дар паёми соли 2006 таъкид намуд: - «Махз талоши фаъол ва созандаи Россия, Хитой ва дигар кишварњои аъзо Созмони Њамкории Шанхайро ба созмони бонуфуз ва дорои механизмњои муассири мубориза бо хатарњои љ иддии љ ањон ї , таъмини суботу амният ва њамкории васеи минтаќав ї табдил гардид». Фаъолияти ичтимоии ин гурух хеле бузург аст ва он метавонад дар пешгири ва халли низоъ хам накши мусбат ва хам накши манфиро бибозад.

Next

Маҳфили Салимов Ф. Н. Чумхурии Точикистон ва Созмони Хамкории Шанхай (2007)

фарханги номгузори

Баргашт ба дабираи Порси рохи начоти забони Точики хохад буд. Ин марказхои хунарманди тахти рохнамоии устохои машхуру боистеъдод фаъолият мебаранд. Бо ин накш пешток, дару дарвоза, мехроб, шифт ва як навъи маснуоти косиби хошиябанди мешуданд. Албатта аз рузхои авали фаъолияти хеш Точикистон тавонист, ки дар боробари дигар кишвархо масоили гуногунро хал намояд. Фаъолияти шашсолаи созмон нишон дод, ки принсипхои сулх, хамкори, зидди тарафи сеюм набудан ва «Рухияи Шанхай», ки дар «боварии тарафайн, машваратхои тарафайн, баробари, эхтиром ба гуногунрангии фархангхо ва кушиш барои инкишофи тарафайн» зохир мегардад, чавобгуи манофеи милли ва хохишу ормонхои халкхои давлат-аъзоёни созмон мебошад.

Next

ЗАБОНИ ДАВЛАТИИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН

фарханги номгузори

Дар шахри Хоруғ Шурои маҳалларо раиси чамоат хамчун намояндаи хокимияти махалли ба ухда дорад. Факат дар ин холат мо Точикон метавонем, ки кишвари неруманд, чоннок, рушдкарда ва демокроси бунёд намоем ва дар ташкили конфедератсиони давлатхои порсизабон сахмгузор бошем то бо ин чодда аз намояндагии бонуфузтар ва пешбарии васеътари манфиатхои миллии форсизабонон бархурдор шавем ва хамчун як кудрати шоистаи эътироф ва эхтиром дар сахнаи чахони шинохта шавем. Баъди гузаштани як сол ба шогирд ичозат дода мешуд, ки сари дукони зардузи нишинад. Роль народных традиций в возрождении народных промыслов Ключевые слова : ремесленничество, традиции, наследство, вышивка, резьба по дереву, утварь, ш ё лк, лар ё к, литература, культура В статье уделено огромное внимание проблеме народных промыслов, истории и развитию народного творчества, а также отмечается важная рол ь национальных традиций в возрождении этих промыслов. Дур нест он рузе, ки ба саволу пешниходхои мо хам раисчумхури худи ё бегонае посуххои зарури бидихад, то чидду чахдхои мо ба некуахволии миллату Точикистони азизамон бирасонад.

Next

Мақоми муассисаҳои анъанавӣ дар пешгири ва бартараф кардани низоъ — Мавзуҳои тоҷикӣ

фарханги номгузори

Барои расидан ба ин максад одамон бояд роххое пайдо намоянд, ки худашон бо душманон, тарсу харос орзухои доштаашон ру ба ру гарданд. Онхо дар минтакахои гуногуни чумхури дар халлу фасли масъалахои низоангез макоми хосае ишгол мекунанд. The author lays an emphasis upon the idea that both the revival and development of such trade as woodcarving can be seen in the production of dishes, cash desks, national trestle beds, beautiful columns, presents wares and cradles as well. Маълум аст, ки инсон бидуни муносибату робита бо одамони дигар хаётро дар чомеа тасаввур карда наметавонад. Кисми зиёди накшу нигори макбараи чубини кишлоки Чоркух бар шаклхои халкагардон яъне «3» шакл асос ёфтааст. Чи хеле ки хисобхои омории чахони муосир нишон медиханд, имруз бештари низохо байнигурухи буда, сарчашмахои иктисоди, ичтимои, кавми, нажоди, дини ва фарханги доранд.

Next

Маҳфили Салимов Ф. Н. Чумхурии Точикистон ва Созмони Хамкории Шанхай (2007)

фарханги номгузори

Хунархои дасти дар инсон завки бадеиро ташаккул дода, тахаммулу тозакориро тарбия менамояд ва дунёи ботинии шахсро гани мегардонад. It is absolutely right, as one Tajik journalist noted, that especially in Tajikistan people cannot be expected to pay for government service twice as they already pay government to work through taxes. Дигар хеч кас, хатто шахсони воломаком ба чунин фармоиш хукук надоштанд. Тафовути сару либос на дар тархи он, балки дар навъи матоъ буд. Намунахои нодири накшу нигоре, ки бостоншиносон дар Тирмиз, Панчакенти кадима ва дигар махалхо дарёфтаанд, бозгуи фарханги бою рангини гузаштагон хастанд. Накшу нигори гурухи дуюм асосан анъанахои халкии махаллиро инъикос менамояд.


Next